Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 101.807
Online: 11

Ngày 23/11/2018, thực hiện công văn số 1030-CV/TU, ngày 14/11/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Huyện ủy Như Thanh tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

 

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì điểm cầu cấp huyện

 

 Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể huyện; Trưởng các phòng, trạm thuộc UBND huyện; Bí thư Đảng uỷ 17 xã, thị trấn.

 Tại hội nghị các đại biểu đã được tiếp thu, học tập Kết luận 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Lê Ngọc Hoa - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.